Search magnifier

חיפוש

ברוכים הבאים לאתר אקסטרה - עדכני, מגוון ועשיר בכתבות ובמאמרים מקצועיים בשלל תחומים

חשיבותם של צווי בטיחות

המדיניות הנוכחית של רשם הקבלנים קושרת בפועל את ההליכים של הקבלן בענייני הבטיחות בעבודה מול משרד העבודה והרווחה להליכים מול רשם הקבלנים

עו"ד רוני סיגל נדל"ן בניה ותשתית
עו"ד רוני סיגל (צילום יח"צ)

צו בטיחות, המוטל על ידי מפקח העבודה, הינו דרישה לטיפול בסכנה בטיחותית ואיסור שימוש או עבודה בגורם ממנו נובעת סכנה זו. מפקח עבודה אזורי מוסמך להורות על הפסקת העבודה במקום העבודה, לאסור את השימוש במכונה, במתקן בציוד או בחומר או בחלק מאלה כמפורש בצו או לאסור את השימוש עד שהורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת מפקח עבודה.
בנוסף, מוסמך מפקח עבודה אזורי לחייב את המחזיק במקום העבודה לנקוט אמצעים לשם הרחקת הסכנה. במקרים מסוימים, תינתן למחזיק במקום הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו. צו בטיחות עומד בתקפו כל עוד לא בוטל על ידי מפקח עבודה אזורי, או על ידי מפקח העבודה הראשי, או על ידי בית דין אזורי לעבודה.

סמכות נוספת המוקנית למפקח עבודה אזורי היא מתן צו הפסקת עבודה המורה על סגירת אתר בנייה. הסמכות מוקנית לו במקרים מסוימים ובנסיבות בהן נודע לו על אירוע באתר בנייה שגרם למוות או לפציעה קשה של אדם.
צווי הבטיחות, כאמור, תכליתם להוביל לתיקון מחדלים בטיחותיים לשם שמירה על חיי עובדים, אולם חשוב לדעת כי לצווים אלה ולדו"חות ביקור הכוללים הפרות בטיחות עשויות להיות השלכות נוספות גם מעבר להליכים שעשויים להינקט נגד אותם קבלנים לפי דיני הבטיחות בעבודה ודיני ארגון העבודה.

בהתאם למדיניות הנוהגת בשנה החולפת, צווי בטיחות ודו"חות ביקור שמוציא משרד העבודה והרווחה לקבלנים מועברים גם לידיעת רשם הקבלנים המבסס עליהם הליכים משמעתיים שינקטו כנגד הקבלנים.
בהתאם להחלטות רשם הקבלנים, הפרת בטיחות יש בה כדי לערער מהימנותו של קבלן, כך שקבלן שהוכח כי הפר הוראות בטיחות, יהיה פסול מרישום בפנקס הקבלנים או לכל הפחות ינקטו כנגדו אמצעי משמעת. כך למשל, לאחרונה החליט רשם הקבלנים על התליית רישיונו של קבלן – שהיה רשום בענף הבניה בסיווג בלתי מוגבל – לשלוש שנים.

החלטה זו מצטרפת לשורת החלטות על נקיטת צעדים משמעתיים כנגד קבלנים נוספים במסגרתן הושתו על קבלנים קנסות ועונשי התליית רישום.
המדיניות הנוכחית של רשם הקבלנים קושרת בפועל את ההליכים של הקבלן בענייני הבטיחות בעבודה מול משרד העבודה והרווחה להליכים מול רשם הקבלנים. מההחלטות האחרונות של הרשם עולה כי הפרות כללי הבטיחות משמשים את הרשם לא רק לעצם פתיחת ההליך המשמעתי אלא מהווים גם כלי ליישום החלטותיו. כך לדוגמה במקרה המוזכר לעיל, הותנה המשך ביצוע הפרויקטים של הקבלן בקבלת אישור ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה בנוגע לשינוי מערך הבטיחות באתרים של הקבלן.
רשם הקבלנים מבסס את סמכותו לנקיטה בצעדים משמעתיים אלה על תקנה הקובעת כי על קבלן לבצע עבודות ברמה ובטיב התואמים את הדרישות המקצועיות של הענף שבו הוא רשום; מדיניות זו ושאלת חוקיות יישומה אומנם נדונה לאחרונה בערכאות המשפטיות אך נראה כי טרם התקבלו החלטות בשאלות מהותיות.

סמכויות רשם הקבלנים נתונות לביקורת של ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בת"א-יפו והסמכות של וועדה זו נתונה לביקורת בתי המשפט המינהליים. ניתן רק לשער כי בעתיד, עם ריבוי ההליכים האמורים, ידונו נושאים אלה בערכאות השונות.
העובדה שההחלטות המתקבלות במינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה גוררת בעקבותיה גם פתיחת הליכים משמעתיים, מהווה תמריץ לקבלנים להגדיל את שיעור השקעתם בתחומי הבטיחות כדי להימנע מהוצאת צווים ודו"חות לחובתם כמתואר.

עוד ניתן לשער כי בנסיבות בהן כבר הוצא צו או דו"ח ביקור, הוא יזכה לתשומת לב רבה מבעבר וזאת מהטעם שצווים ודו"חות אלה עלולים לשמש כנגד הקבלן בהליכים משמעתיים מול רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון.

עו"ד רוני סיגל הוא רשם הקבלנים בדימוס
טוב לדעת
נגישות